Regulamin

Regulamin platform FirmySpożywcze.pl, PortalMięsny.pl, Mleczarstwo.com, Przetwórstwo.pl, Spożywcze.info

 

§ 1 Definicje

Cennik – dostępny w Serwisie cennik określający wysokość opłat za dostęp Użytkownika do Usługi.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
Serwis – kierowany do przedsiębiorców serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem https://firmyspozywcze.pl/, w ramach którego Użytkownicy mogą wykupić dostęp do bazy danych dotyczących przedsiębiorstw z branży spożywczej, prezentowanej przez Usługodawcę w Serwisie.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, umożliwiająca Użytkownikom odpłatny dostęp do bazy danych dotyczących przedsiębiorstw z branży spożywczej.
Usługodawca – Mateusz Sznajder, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HORYZONT Mateusz Sznajder, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9720924889, nr REGON: 301044378, al. Ptasia 14, 62-081 Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne.
Użytkownik – podmiot niebędący Konsumentem, zarejestrowany lub zamierzający zarejestrować się w Serwisie.

 

§ 2 Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres pocztowy: al. Ptasia 14, 62-081 Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne.
 2. Adres e-mail: redakcja@horyzont.biz
 3. Numer telefonu: 508 590 206

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Rejestrując się Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu oraz oferowanych w nim Usług zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności oznacza to zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4 Wymogi techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, obsługującą JavaScript, pliki cookies, standard html5 oraz css3.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.

 

§ 5 Korzystanie z Serwisu

 1. W celu skorzystania z Usługi, Użytkownik musi zarejestrować się w Serwisie, tj. założyć w nim konto oraz opłacić dostęp do Usługi zgodnie z Cennikiem.
 2. W celu rejestracji należy wypełnić i przesłać Usługodawcy stosowny formularz dostępny w Serwisie.
 3. Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza jest tożsame z zawarciem umowy o świadczenie Usługi pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas określony, wybrany przez Użytkownika spośród opcji dostępnych w Cenniku – pod warunkiem opłacenia dostępu do Usługi. Świadczenie Usługi rozpocznie się po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.
 4. W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje możliwość wyszukiwania informacji o przedsiębiorstwach z branży spożywczej, z wykorzystaniem dostępnych w Serwisie filtrów oraz mapy.
 5. Szczegółowe informacje o funkcjach Serwisu, a także wskazówki w zakresie tego, w jaki sposób korzystać z Serwisu, aby było to najbardziej efektywne, znajdują się w Serwisie.

 

§ 6 Rozliczenia

 1. Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od przesłania Usługodawcy formularza rejestracyjnego, w wysokości określonej w Cenniku.
 2. Ceny Usługi wskazane w Cenniku są całkowitymi cenami za Usługę, w tym zawierają podatek VAT.
 3. Użytkownik może dokonać płatności za Usługę, w zależności od wyboru Użytkownika:
  a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy,
  b) za pośrednictwem platformy Przelewy24.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktur drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

 

§ 7 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Serwisu należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: redakcja@horyzont.biz.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Serwisie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Użytkownika jest umożliwienie świadczenia Usługi. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Usługodawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c),
  • prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika.
 4. Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • a) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Użytkownika lub Usługodawcę związanych z umową o świadczenie Usługi,
  • b) na Usługodawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Użytkownika,
  • c) zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy,
   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania:
  • a) dostępu do swoich danych osobowych,
  • b) ich sprostowania,
  • c) usunięcia,
  • d) ograniczenia przetwarzania,
  • e) żądania przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  • f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się ze Usługodawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na przypisany do konta Użytkownika adres e-mail.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę przed wprowadzeniem zmian w życie poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy: redakcja@horyzont.biz, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z momentem wprowadzenia zmian w życie.
 4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o świadczenie Usługi, opłata za Usługę nie podlega zwrotowi.

 

§ 10 Zastrzeżenia

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnych sporów sądowych z Użytkownikiem, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.