Pestycydy polarne oraz poszerzony zakres oznaczanych pozostałości środków ochrony roślin Artykuły firmy Kontakt do firmy

12.01.2022

Pod koniec 2021 roku Laboratorium Analiz Fizykochemicznych WESSLING Polska  rozszerzyło listę pestycydów oznaczanych w żywności o kolejne substancje - tym razem z grupy tak zwanych polarnych pestycydów.

Pestycydy polarne
Pestycydy polarne to grupa substancji używanych w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym do różnych celów: do zwalczania chwastów, jako regulatory wzrostu (przyspieszanie dojrzewania, skracanie łodyg zbóż), jako dodatek do wosku używanego do woskowania owoców, czy do dezynfekcji.

Oznaczanie substancje
Pozostałości po użyciu polarnych pestycydów mogą znajdować się w produktach trafiających na nasze stoły, dlatego dla tych substancji, tak jak dla pestycydów oznaczanych metodą QuEChERS, Komisja Europejska ustanowiła Najwyższe Dopuszczalne Poziomy w poszczególnych produktach, a EFSA dokonała oceny narażenia toksykologicznego.

W naszym Laboratorium Analiz Fizykochemicznych poniższe substancje są badane metodą opracowaną przez Europejskie Laboratorium Referencyjne - Quick Method for the Analysis of Highly Polar Pesticides in Food Involving Extraction with Acidified Methanol and LC- or IC-MS/MS Measurement. I. Food of Plant Origin (QuPPe-PO-Method) przy użyciu techniki LC-MS/MS (chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas):

 • glifosat,
 • etefon,
 • chlormekwat,
 • mepikwat,
 • hydrazyd maleinowy,
 • morfolina,
 • fosetyl-Al,
 • chlorany i nadchlorany.

Badania wymienionych pestycydów polarnych wykonujemy dla żywności pochodzenia roślinnego, w tym dla:

 • owoców i warzyw o wysokiej zawartości wody,
 • owoców i warzyw o wysokiej zawartości wody i kwasu,
 • przetworów owocowych i warzywnych.

Nie tylko pestycydy polarne

W laboratoriach WESSLING wykonujemy oznaczanie pozostałości pestycydów w różnych rodzajach żywności, a nasi specjaliści z Laboratorium Analiz Fizykochemicznych, dysponując nowoczesną aparaturą, wykonują badania zgodnie z międzynarodową normą PN-EN 15662:2018-06. Lista oznaczanych substancji jest wciąż poszerzana. Aktualnie oznaczamy już ponad 800 substancji w ramach multimetody złożonej z technik GC-MS/MS i LC-MS/MS, a uzyskane wyniki pozwalają na ich odniesienie do limitów z rozporządzenia określającego najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin (Rozporządzenie EU nr 396/2005 wraz z późniejszymi zmianami).

Zachęcamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty.

Źródło i fot.: Wessling