Dwie odsłony wartości odżywczej - I Wymagania prawne cz.1 Artykuły firmy Kontakt do firmy

24.11.2021

Wartość odżywcza żywności to przydatność produktów żywnościowych i złożonych z nich racji pokarmowych do pokrycia potrzeb organizmu człowieka związanych z przemianami metabolicznymi. Wartość odżywcza poszczególnych produktów jest zależna przede wszystkim od rodzaju produktu, natomiast w danej grupie produktów uwarunkowana jest sposobem produkcji, doborem odmian roślin i ras zwierząt, sposobem ich uprawy bądź hodowli, a także metodami przetwarzania i przechowywania. (H.Kunachowicz)

Sekcja 3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 1169/2011  -  Artykuł 30  szczegółowo opisuje jakie elementy obejmuje  obowiązkowa informacja o wartości odżywczej.

Informacja o wartości odżywczej

„informacje na temat żywności” - oznaczają informacje dotyczące danego środka spożywczego udostępniane konsumentowi finalnemu za pośrednictwem etykiety, innych materiałów towarzyszących lub innych środków,
w tym nowoczesnych narzędzi technologicznych lub przekazu ustnego;

Informacje na temat żywności muszą być:

 • rzetelne,
 • jasne,
 • łatwe do zrozumienia dla konsumenta.

Obowiązkowe informacje na temat żywności oznaczają dane szczegółowe, które muszą być przekazane konsumentowi finalnemu zgodnie z przepisami unijnymi;

 • nazwa żywności;
 • wykaz składników;
 • wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, wymienione w załączniku II lub uzyskane z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne  w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie
 • ilość określonych składników lub kategorii składników;
 • ilość netto żywności;
 • data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia;
 • wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia;
 • nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, o którym mowa w art. 8 ust. 1;
 • kraj lub miejsce pochodzenia w przypadku przewidzianym w art. 26;
 • instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione;
 • w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo, rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu;
 • informacja o wartości odżywczej

Obowiązkowe informacje na temat żywności muszą być umieszczone w widocznym miejscu w taki sposób, aby były:

 • dobrze widoczne,
 • wyraźnie czytelne.

Nie mogą być w żaden sposób:

 • ukryte,
 • zasłonięte,
 • pomniejszone,
 • przerywane jakimikolwiek innymi nadrukami, ilustracjami czy innym materiałem.

Informacja o wartości odżywczej

Obowiązkowo znakuje się wartością odżywczą:

 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • środki spożywcze gdy w oznakowaniu podawane jest oświadczenie żywieniowe,
 • środki spożywcze gdy w oznakowaniu podawane jest oświadczenie zdrowotne,
 • środki spożywcze z dodatkiem witamin i składników mineralnych.

Podawanie informacji o wartości odżywczej nie jest obowiązkowe dla:

 • napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowo,
 • żywności nieopakowanej,
 • w odniesieniu do środków spożywczych wymienionych w załączniku V.

Elementy obowiązkowe w informacji o wartości odżywczej

 • wartość energetyczna,
 • zawartość tłuszczu,
 • kwasów tłuszczowych nasyconych (węglowodanów, cukrów, białka, soli*.)

* W odpowiednich przypadkach można zamieścić – bezpośrednio w pobliżu informacji o wartości odżywczej – komunikat wskazujący, że zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.

Treść obowiązkowej informacji o wartości odżywczej, może zostać uzupełniona informacją o ilości jednego lub większej liczby z następujących składników:

 • kwasy tłuszczowe jednonienasycone;
 • kwasy tłuszczowe wielonienasycone;
 • alkohole wielowodorotlenowe;
 • skrobia;
 • błonnik;
 • każda z witamin lub każdy ze składników mineralnych wymienionych w załączniku XIII część A pkt 1 i obecnych w znaczącej ilości zgodnie z jej definicją w załączniku XIII część A pkt 2.

Dwie odsłony wartości odżywczej - Wymagania prawne cz.2


Źródlo i fot.: Intertek