Dwie odsłony wartości odżywczej - I Wymagania prawne cz. 2 Artykuły firmy Kontakt do firmy

24.11.2021

Dwie odsłony wartości odżywczej - Wymagania prawne cz.1

3.5 Załącznik XIII

Referencyjne wartości spożycia część A – dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)

Znacząca ilość witamin i składników mineralnych

 • Co do zasady do celów określania, czy dana substancja stanowi ilość znaczącą, należy uwzględniać następujące wartości:
 • 15 % referencyjnych wartości spożycia określonych w punkcie 1, zawarte w 100 g lub 100 ml, w przypadku produktów innych niż napoje,
 • 7,5 % referencyjnych wartości spożycia określonych w punkcie 1, zawarte w 100 ml, w przypadku napojów, lub
 • 15 % referencyjnych wartości spożycia określonych w punkcie 1, w przeliczeniu na porcję, jeżeli dane opakowanie zawiera wyłącznie jedną porcję

Tak było - % ZDS
Tak obecnie wymagaja przepisy - %RWS

3.6 Załącznik nr I Rozporządzenia 1169/2011 podaje szczegółowe definicje:

 • „tłuszcz” - oznacza tłuszcz całkowity łącznie z fosfolipidami,
 • „kwasy tłuszczowe nasycone” - oznaczają kwasy tłuszczowe bez podwójnych wiązań,
 • „izomery trans kwasów tłuszczowych”- oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej jednym niesprzężonym (tj. przerwanym co najmniej jedną grupą metylenową) wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w konfiguracji trans,
 • „kwasy tłuszczowe jednonienasycone” - oznaczają kwasy tłuszczowe z jednym podwójnym wiązaniem cis,
 • „kwasy tłuszczowe wielonienienasycone”- oznaczają kwasy tłuszczowe z co najmniej dwoma podwójnymi wiązaniami cis przerwanymi cis-metylenem,
 • „węglowodany” - oznaczają wszelkie węglowodany, które podlegają procesom metabolizmu w organizmie człowieka, łącznie z alkoholami wielowodorotlenowymi,
 • „cukry” - oznaczają wszelkie cukry proste i dwucukry obecne w żywności, z wyjątkiem alkoholi wielowodorotlenowych,
 • „alkohole wielowodorotlenowe” - oznaczają alkohole zawierające więcej niż dwie grupy hydroksylowe,
 • „białko” - oznacza zawartość białka obliczoną z użyciem wzoru: białko = całkowity azot oznaczony metodą Kjeldahla x 6,25,
 • „sól” - oznacza równoważną zawartość soli obliczoną z użyciem wzoru: sól (g) = sód (g) x 2,5,
 • „błonnik”-  oznacza polimery węglowodanowe z co najmniej trzema jednostkami monomerów, które nie są trawione ani wchłaniane w jelicie cienkim człowieka i należą do następujących kategorii:
  • jadalne polimery węglowodanowe naturalnie występujące w żywności przygotowanej do spożycia,
  • jadalne polimery węglowodanowe otrzymane z surowców żywnościowych za pomocą środków fizycznych, enzymatycznych lub chemicznych, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dowody naukowe,
  • jadalne syntetyczne polimery węglowodanowe, których korzystne efekty fizjologiczne potwierdzają powszechnie uznane dowody naukowe;
 • „wartość średnia” - oznacza wartość, która najlepiej określa ilość składnika odżywczego zawartego w danym środku spożywczym i uwzględnia sezonową zmienność, wzorce konsumpcji i inne czynniki, które mogą mieć wpływ na zmianę wartości rzeczywistej.

Informacja o witaminach i składnikach mineralnych, musi być wyrażana także, jako wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia określonych w załączniku XIII część A pkt 1, w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml.

3.7 Załącznik XIII Referencyjne wartości spożycia część B – referencyjne wartości spożycia dla wartości energetycznej i wybranych składników odżywczych innych niż witaminy i składniki mineralne (dla osób dorosłych)

Jeżeli podawana jest wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia, bezpośrednio w ich pobliżu zamieszcza się następujący komunikat dodatkowy: „Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)”.

Wielkość porcji

Na dzień dzisiejszy nie ma ustalonych na terenie UE wzorców porcji lub jednostkowych ilości spożywanej żywności. W przyszłości Komisja może przyjąć w drodze aktów wykonawczych stosowne przepisy. Obecnie producent ustala (proponuje) wielkość porcji czy jednostkową ilość spożywanej żywności. Przyjmuje się, że powinna być to ilość produktu spożywczego, którą przypuszczalnie można zjeść jednorazowo.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 grudnia 2014 r., z wyjątkiem podawania obowiązkowej informacji o wartości odżywczej, którą podaje się od dnia 13 grudnia 2016 r. Między dniem 13 grudnia 2014 r. a dniem 13 grudnia 2016 r. w przypadku gdy informacja o wartości odżywczej jest przekazywana na zasadzie dobrowolności, musi ona spełniać wymogi rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Wytyczne Komisji Europejskiej dla właściwych organów w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu do rozporządzenia UE nr 1169/1011 w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na etykiecie Grudzień 2012

Wytycznych zawartych w tym dokumencie nie można uznać za oficjalną interpretację prawa, jako, że taka interpretacja jest zastrzeżona wyłącznie dla organów wymiaru sprawiedliwości, czyli sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wartość odżywczą, których produktów powinno się określać na podstawie badań analitycznych?

 A mianowicie dla:

 • produktów prostych, których wartości odżywczej nie można obliczyć na podstawie składu recepturowego np. mięsa, śmietany i śmietanki, serów dojrzewających, mąki, kasz;
 • w przypadku żywności złożonej, gdy brakuje danych o składzie surowców czy półproduktów a koszt ich oznaczenia przewyższa koszty oznaczeń składników odżywczych w gotowym produkcie;

Badania analityczne można wykonać dla każdego produktu spożywczego.

 • sprawdzić, czy laboratorium zastosowało współczynnik przeliczeniowy 6,25 zawartości azotu ogółem na zawartość białka
 • sprawdzić, czy laboratorium podało zawartość węglowodanów przyswajalnych czy węglowodanów ogółem; gdy ogółem należy dokonać odpowiedniego przeliczenia wg wzoru: węglowodany przyswajalne (g) = węglowodany ogółem (g) - błonnik pokarmowy (g) a zawartość sodu w produkcie przeliczyć na zawartość soli  wg wzoru: sól (g) = sód (g) • 2,5

Jeśli mają Państwo jakieś pytania z tego zakresu zachęcam do bezpośredniego kontaktu.

Źródlo i fot.: Intertek